Polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Przetwarzanie danych osobowych pacjenta

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt za pośrednictwem strony internetowej
 2. Definicje:
  • Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,
  • Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie agata-deja-koronowska@medfile.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,
  • Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem agata-deja-koronowska@medfile.pl ,
  • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną,
  • Usługodawca – Agata Deja-Koronowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agata Deja-Koronowska, Otomin 80-174 , ul. Podkowa 10, NIP:5831407468, adres e-mail do kontaktu: agata-deja-koronowska@medfile.pl
 3. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.
 4. Pozostałe usługi, tj. wizyta, odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.
 • 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

za wizytę on-line ( teleporadę )

 1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i
  harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”.
 2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest:

a-uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
b- uiścić przedpłatę w wysokości 100% ceny wizyty wskazanej przy wyborze terminu wizyty.
3. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
4. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty.
5. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie przedpłaty w wysokość 100% ceny wizyty wynikającej z Cennika. Przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.
6. W razie braku uiszczenia przedpłaty do 24 h przed wybranym terminem wizyty lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 h do wybranego terminu wizyty, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów.
7. Przedpłatę można uiścić w następujący sposób:
a-za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”
b- przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy.
8. Informację o zaksięgowaniu przedpłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia przedpłaty Pacjent otrzyma niezwłocznie na adres e-mail wskazany w formularzu
rejestracyjnym.

 • 3. Reklamacje
 1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
  2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.
 • 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty
 1. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi.
  2. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres email Usługodawcy podany w Regulaminie. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.
  3. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
  4. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia
  przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty.
  6. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.
 • 5. Wymagania techniczne
 1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
  2. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari oraz korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,
  3. minimalne wymagania sprzętowe:
  a- Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne
  procesory),
  b- 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
  c- minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,
  d- stałe połączenie do sieci Internet.
  2. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:
  a- rachunku bankowego,
  b- konta poczty elektronicznej,
  3- telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
 • 6. Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych Pani / Pana dziecka jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agata Deja-Koronowska z siedzibą w Otominie ul. Podkowa 10 80-174, Kontakt : agata-deja-koronowska@medfile.pl, NIP5831407468
2.  Dane osobowe pacjenta przetwarzane będą w celu leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej oraz profilaktyki zdrowotnej oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na podstawie art 6 ust. 1 lit.c w związku z art. 9 ust.2 lit.h RODO z dnia 27
kwietnia 2016 r, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności leczniczej, , ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o Systemie informacji w ochronie zdrowia.
3. Odbiorcami danych osobowych pacjenta będą:
a-Podmioty lecznicze, które współpracują w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych wykonujące zlecone przez administratora badania, konsultacje, realizujące zaopatrzenie ortopedyczne,
b-Inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
-Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentacji medycznej,
-Podmioty prowadzące obsługę informatyczną i prawną,
-Operatorzy płatności elektronicznych.
4. Dane osobowe pacjenta przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj:

– 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji medycznej, zgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
– 30 lat w przypadku zgonu z powodu zatrucia lub uszkodzenia ciała
– 22 lat w przypadku dzieci do 2 roku życia
– 10 lat w przypadku zdjęć RTG.
5. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez administratora przysługuje Pani/Panu w przypadku danych przetwarzanych bez właściwej ważnej podstawy prawnej. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć drogą poczty elektronicznej na adres e-mailowy; agata-deja-koronowska@medfile.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Administratora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych pacjenta odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
9. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu

 1. Korzystamy z plików cookies czyli pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Panstwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania płatności. Wykorzystujemy te małe pliki (cookies) w celach statystycznych – budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Waszych urządzeń, także przeniesienie na Wasze Urządzenie wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

 

 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
  2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
  3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechni obowiązującego prawa polskiego.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2021.